Amblydoras bolivarensis - ANSP 161535 (photo by M.H. Sabaj)