Hemidoras morrisi - ANSP 178246 (photo by M.H. Sabaj)